Η νέα νομοθεσία για την διάθεση του ελαιολάδου στους χώρους μαζικής εστίασης

Πρόστιμα περιμένουν τα εστιατόρια εκείνα που δεν θα συμμορφωθούν με την οδηγία του Υπουργείου Ανάπτυξης που προβλέπει την χρήση σε σφραγισμένη, μη επαναγεμιζόμενη συσκευασία για το ελαιόλαδο που προορίζεται για χρήση από τους καταναλωτές στους χώρους μαζικής εστίασης.

Στην πρόσφατη Υπουργική (Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας) ) Απόφαση 91354/ 24 Αυγούστου 2017, ΦΕΚ Β’ 2983/ 30.8.2017, σχετικά με τους Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. προβλέπονται τα κάτωθι: 

Παράγραφος 4: Από την 1-1-2018, το κάθε είδους έλαιο που προορίζεται στον τελικό καταναλωτή για επιτραπέζια χρήση, κατόπιν του σταδίου της παρασκευής του γεύματος στην κουζίνα των καταστημάτων του άρθρου 69 της παρούσας, πρέπει να διατίθεται αποκλειστικά και μόνο μέσω σφραγισμένων μη επαναγεμιζόμενων συσκευασιών ή συσκευασιών μιας χρήσης που, θα διατίθενται από το κατάστημα και θα φέρουν τις απαιτούμενες επισημάνσεις σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.

Παράγραφος 5Γ: Για παραβάσεις της παραγράφου 4, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πεντακόσια ευρώ (500€) ανά παράβαση .

Παράγραφος 2Γ: Από την 1-1-2018, το κάθε είδους έλαιο που προορίζεται στον τελικό καταναλωτή για επιτραπέζια χρήση, κατόπιν του σταδίου της παρασκευής του γεύματος στην κουζίνα των καταστημάτων του άρθρου 69 της παρούσας, πρέπει να διατίθεται αποκλειστικά και μόνο μέσω σφραγισμένων μη επαναγεμιζόμενων συσκευασιών ή συσκευασιών μιας χρήσης που, θα διατίθενται από το κατάστημα και θα φέρουν τις απαιτούμενες επισημάνσεις σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.

Παράγραφος 4Α: Στους παραβάτες για έλλειψη ενδείξεων επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 500€.

Η ισχύς των νέων διατάξεων αρχίζει, όπως έχει ήδη αναφερθεί, από 1.1.2018.

Σε αρκετές περιπτώσεις επικρατούσε σύγχυση ως προς το πνεύμα του νομοθέτη με αποτέλεσμα ο ΣΕΒΙΤΕΛ να προκαλέσει σχετικό ερώτημα για την ερμηνεία της διατύπωσης «....πρέπει να διατίθεται αποκλειστικά και μόνο μέσω σφραγισμένων μη επαναγεμιζόμενων συσκευασιών ή συσκευασιών μιας χρήσης …..» και ειδικότερα :

  1. Εάν η διάταξη αφορά σε ατομικές σφραγισμένες συσκευασίες οι οποίες μετά την χρήση τους από τον καταναλωτή δεν θα μπορούν να τύχουν καμιάς άλλης χρήσης ή
  2. αφορά και σε συσκευασίες μεγαλύτερου περιεχομένουοι οποίες μετά την αποσφράγισή τους εφόσον δεν χρησιμοποιηθούν πλήρως, ή θα υπάρχει η δυνατότητα να τις πάρουν μαζί τους οι καταναλωτές ή θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από επόμενους καταναλωτές, μέχρι εξάντλησης του περιεχομένου τους.

Από την διευκρινιστική απάντηση που λάβαμε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης σχετικά με το ανωτέρω θέμα προκύπτει ότι στον κάθε καταναλωτή θα σερβίρεται σφραγισμένη, μη επαναγεμιζόμενη συσκευασία ελαιολάδου ανεξάρτητα από το περιεχόμενό της.

Κατά συνέπεια μία συσκευασία εφόσον ανοιχθεί δεν μπορεί παρά να:
- Χρησιμοποιηθεί στο σύνολό της
- Να την πάρει μαζί του ο καταναλωτής ή να επιστρέψει για χρήση στη κουζίνα σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιηθεί πλήρως.

Πιστοποιήσεις

ΕπικοινωνίαΌροι χρήσης